Algemene Voorwaarden


 

 

Door onze website te gebruiken, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Behout mag deze voorwaarden gelijk wanneer wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, door deze wettelijke vermeldingen bij te werken. We moedigen u aan om regelmatig kennis te nemen van de voorwaarden, daar gelijk welke wijzigingen bindend zijn voor u. Op de Algemene Voorwaarden van Behout is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De website www.behout.be  alsook www.behout.com is eigendom van Behout.

 

Onze maatschappelijke zetel

Behout /Hoorcentrum Opwijk

Heirbaan 113

1745 Opwijk

onderneminsgnummer :

BE0884339003

info@behout.be

tel :0479/652808


 

Betalingsgegevens

IBAN: BE05 8508 2239 3175

BIC/ SWIFT: NICA BE BB

 

Productinformatie

Alle producten die doorBehout aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Productafbeeldingen op de website zijn louter indicatief bedoeld. Het product dat geleverd wordt kan mogelijks afwijken van de afbeelding op de website (ivm met mogelijke verschillen tussen prototypes en productiestukken, variaties die gebeurden tijdens het productontwikkelingsproces of omwille van doorgevoerde productoptimalisaties). Behout is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten.Behout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Behout doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en trachten wij u een oplossing voor te stellen.Behout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Overeenkomst tussen u en Behout

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Behout  wanneer Behout de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website. Behout kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen onregelmatig verliepen of niet betaald werden. In geval van niet tijdige betaling is Behout bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. Indien de levertermijn de 30 dagen overschrijdt kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Behout blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van de verkoper. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ontvangst van de goederen verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn.

 

Retourneren van goederen

U kan het product naar ons teruggesturen onder de volgende voorwaarden:

U dient Behout onmiddellijk na ontvangst via mail in te lichten;

Product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen binnen de 14 dagen (de verzenddatum geldt als controle) naar: Behout, Heirbaan 113 , 1745 Opwijk. De kosten hiervoor zijn ten laste van de klant.

Er kan niet worden afgezien van de aankoop

Wij sturen u een nieuw product op, deze kosten nemen wij voor onze rekening.

De retourkosten zijn ten laste van de koper; Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

Behout houdt zich het recht voor teruggezonden goederen te weigeren indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

 

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991 laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen vanaf de levering van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen vervolgens terug gestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. In zulks geval, dient u ervoor te zorgen dat de goederen onbeschadigd, ongebruikt en in de ongeopende originele verpakking terug bij Behout worden geleverd. Behout kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden. De retour zending is door U te betalen. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Wij adviseren dat u een verzekerde koerier gebruikt. Behout kan immers niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van de goederen tijdens het terugsturen. Wij zullen uw bestelling binnen de 30 werkdagen terugbetalen, met uitzondering van de aangerekende verzendingskosten.

 

Gebreken

U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Ga na of de juiste goederen geleverd werden en of de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen voor een normaal gebruik.Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 14 werkdagen na levering aan Behout te melden.Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan Behout.Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Enkel de verzendingskosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

 

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Er is afhaling mogelijk, deze is mondeling of schriftelijk vast te leggen.De verwachte levertijd wordt vermeld bij het afrekenen.Behout doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Behout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 

Betaling

Voor informatie over de betalingsmogelijkheden, deze is mondeling of schriftelijk overeen te komen

 

Kortingscode

Indien u een kortingscode heeft ontvangen, kunt u deze in mindering brengen van het totaalbedrag van uw bestelling. Deze kortingscode is tijdelijk en beperkt bruikbaar en mag niet worden overgedragen. Het bedrag van de korting is altijd kleiner dan het bestelde bedrag. Behout verricht geen terugbetaling.

 

Factuur

Bedrijven die bij Behout bestellen, kunnen een factuur krijgen. Gelieve bij bestelling als zakelijke klant af te rekenen.

 

Garanties

Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie, zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde documentatie en zoals bij de producten vermeld. Deze garantie is niet van toepassing op natuurlijke materialen ( hout,metaal,) en beschadigingen van buitenaf, of ingevolge een verkeerd gebruik van het product. Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Behout in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Behout zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen door een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Behout is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiĆ«le of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Behout  behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

 

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Behout kan niet waarborgen dat zijn websites ononderbroken of foutloos zullen functioneren. Alle aanbiedingen van Behout zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Behout behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In zoverre de wet dit toestaat, wijstBehouto elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Behout zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

 

Klachten

Klachten kunnen schriftelijk (zie contactgegevens) of via email (info@behout.be) worden ingediend en zullen behandeld worden binnen de 7 dagen na ontvangst.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is beschermd door intellectuele rechten en behooort toe aan Behout/Hoorcentrum Opwijk

 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

Op de Algemene Voorwaarden van Behout is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen bevoegd zijn.